Statut

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego „Caissa”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§1

Uczniowski Klub Sportowy „Caissa”, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, zrzeszającym uczniów, rodziców i sympatyków szachów.

§2

Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Klubu jest Warszawa.

§3

Klub jest w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej uczniowskim klubem sportowym i z tego tytułu podlega ewidencji i posiada osobowość prawną.

§4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych.

§5

Klub używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II.
Cele i środki działania.
§6
Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnych zajęć uczniów, w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie zainteresowanych uczniów do aktywnej pracy umysłowej i sportowych zmagań.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych, organizowanych na terenie działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności umysłowej.
5. Organizowanie uczniom różnorodnych form działalności umysłowej i współzawodnictwa sportowego.
6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
§7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
§8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.


Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§9
Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających.

§10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice, sympatycy sportu, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu. Członkami mogą być również cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania. 
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich opiekunów prawnych.

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w artykule 3 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wyposażenia Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§13

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Bezpośredniego uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§14

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§15

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
b) skreślenie z listy członków Uchwałą Zarządu w przypadku umyślnego naruszenia postanowień Statutu.
c) skreślenie z listy członków Uchwałą Zarządu w przypadku nie brania udziału w działalności statutowej przez okres 6 miesięcy.
d) działania na szkodę Klubu.
e) rozwiązanie Klubu.
2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni, licząc od daty otrzymania uchwały.

Rozdział IV.
Władze Klubu.

§16

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu.
b) Zarząd Klubu.
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu odbywa się raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu :
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji
c) na wniosek 1/3 członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od 
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało 
zwołane.

§ 18


1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należą:
a) uchwalenie programów sportowych, organizacyjnych i finansowych działalności Klubu,
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie członków tych władz.
e) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu oraz uszczupleniu majątku, 
f) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g) zatwierdzenie lub uchylenie uchwały o usunięciu lub zawieszeniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
h) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Klubu,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, zaś w drugim bez względu na ilość obecnych o ile podane było w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone
przez Zarząd.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Klubu, Zarząd zawiadamia 
co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu,
którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność wszystkich członków Zarządu.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. Przygotowywanie rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych,
4. Przyjmowanie i skreślanie członków,
5. Składnie sprawozdań z działalności i finansów Klubu raz na rok.
6. Zarządzanie majątkiem Klubu. 
7. Rozstrzyganie sporów w Klubie.

§ 21.

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach , jeżeli nie 
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem lub w inny sposób
zawodzi zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością
głosów przy obecności całego składu Zarządu.
3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się od Walnego Zebrania w ciągu
14 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie
Klubu.
3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej
Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku uchybień w działalności,
określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym 
Zebraniu oraz stawianiu wniosków o udzieleniu lub odmowie udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń do projektowanych ustaw, postanowień 
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują
one nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu
w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań Zarządu.

§ 23.

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem.
2. Uchwałą o zawieszeniu w czynnościach członka podejmuje Komisja Rewizyjna
większością głosów.
3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania
Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu.

§ 24.

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu.
Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V.
Wyróżniania i kary.

§ 25.

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia.
2. Zasady oraz tryb wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26.

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje, 
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzenia
następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
d) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się
Do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI.
Majątek i fundusze Klubu.
§ 27.

1. Na majątek Klubu składają się ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny od sponsorów,
c) dotacje z jednostki samorządowej,

Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań oraz udzielanie pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VII.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.§ 29.

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większości 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30.

1. Rozwiązanie się Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większości
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być 
przeznaczony majątek.
3. Likwidator po zakończeniu prac, występuje z wnioskiem do organu ewidencyjnego 
o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *